INTERDISKONT

Ob vsakem nakupu v naši spletni trgovini vam priznamo 5% popusta.

Pri nakupu nad 100€ - brez poštnine!

Spletna cena je cena z že upoštevanim popustom.

Reklamacije

Če se stroj pokvari v garancijskem roku, pokličite  telefonsko številko 01 500 11 50 (oddelek za podporo strankam podjetja GLS) ali jim pišete na e-naslov: narocila@gls-slovenia.com.

Dostopnost do kodeksa ravnanja pri dostavi - povezava: GLS Slovenija -https://gls-group.eu/SI/sl/home

Ob predaji v servis izdelek ne sme biti v razstavljenem stanju! Priložite tudi opis okvare.

Obvezno priložite garancijski list in račun (oboje je lahko fotokopija). Podjetje GLS  bo prevzelo vaš paket na dogovorjenem naslovu in ga po opravljenem servisu dostavila nazaj.

Če je izdelek v garanciji, poštnino in stroške popravila krije Inter diskont.

Prosimo, da o plačilu poštnine s strani našega podjetja obvestite prevzemnika paketa - Pošta Slovenije.


Stroj lahko vrnete osebno ali po pošti na naslov:

 • Inter diskont d. o. o.
 • Partizanska 15
 • 2390 Ravne na Koroškem


Prosimo, da pri reklamacijah upoštevate tudi naslednjo garancijsko izjavo:

GARANCIJSKA IZJAVA
Izjavljamo, da bo izdelek brezhibno deloval, če bo uporabnik upošteval priložena navodila za uporabo in navodila za varno delo. Inter diskont d.o.o. se obvezuje, da bo vse okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale na izdelku ob normalni uporabi, popravil v garancijskem roku (45 dni).

Izdelek ni namenjen uporabi v industriji in obrti.
 
Proizvajalec nudi za imenovani izdelek 1 leto garancije od dneva nakupa ali drug zakonsko določen garancijski rok ob naslednjih pogojih:

 • pri reklamaciji morate predložiti veljaven garancijski list in račun o nakupu izdelka (ali kopijo obeh);
 • v garancijski dobi sme servis opravljati le Inter diskont d.o.o.;
 • izdelek ne sme biti mehansko poškodovan;
 • izdelek mora biti v originalni embalaži in v nespremenjeni količini;
 • izdelek mora biti uporabljan skladno z navodili;
 • kupec mora sporočiti vidne napake na stroju v roku 8 dni od nakupa.

Primer garanciijskega lista

Primer garancijskega lista

Vračilo blaga

V primeru, da s kupljenim artiklom iz kakršnega koli razloga niste zadovoljni, nam ga lahko vrnete v 14 dneh od datuma prevzema.

Kupec ob vračilu blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. 
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu. Če potrošnik pravice do odstopa po 43.členu nima, mora biti to izrecno navedeno. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. 
Če je potrošnik odstopil od pogodbe, je podjetje dolžno vrniti vsa opravljena plačila, in sicer najkasneje v roku 30 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, uporabljano mora biti v skladu z navodili in zapakirano v originalno embalažo.
Priložite tudi kopijo računa. 

Sklenjena pogodba (račun) je shranjena na sedežu podjetja Inter diskont d.o.o. in je dosegljiva na željo ali zahtevo kupca. V vsakem trenutku pa je zgodovina naročil dosegljiva v kupčevem profilu, ki si ga je ustvaril ob registraciji v trgovino (Moj račun).

Stroj lahko vrnete osebno ali po pošti na naslov: 

 • Inter diskont d. o. o.
 • Partizanska 15
 • 2390 Ravne na Koroškem

Dodatne informacije v zvezi z reklamacijami

Na telefonski številki 02 82 18 391 vsak dan od 7. do 19. ure, v soboto od 7. do 13. ure.

Elektronski naslov za reklamacije: reklamacije@interdiskont.si.

Telefonska številka serviserja: 02 82 18 396.

Kodeks etike in poslovnega ravnanja podjeta Inter diskont d.o.o.

Dodatne pojasnila v zvezi z reklamacijam

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)

43. člen

Pogodba, sklenjena na daljavo, po tem zakonu je pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, po tem zakonu je pogodba med podjetjem in potrošnikom:

1.     ki se sklene ob istočasni prisotnosti podjetja in potrošnika zunaj poslovnih prostorov podjetja;

2.     za katero je potrošnik dal ponudbo za sklenitev v okoliščinah iz prejšnje točke;

3.     ki je sklenjena v poslovnih prostorih podjetja ali z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo takoj za tem, ko je bil potrošnik s strani podjetja ob njuni istočasni prisotnosti osebno obravnavan v prostorih, ki niso poslovni prostori podjetja;

4.     ki se sklene med izletom, ki ga organizira podjetje z namenom ali učinkom trženja in prodaje blaga ali storitev.

43.b člen

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, mora potrošnik poleg informacij iz prvega odstavka 25.b člena tega zakona najpozneje, preden ga pogodba ali ponudba zavezuje, prejeti še informacije o:

1.     naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo;

2.     naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi o naslovu podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo;

3.     stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;

4.     pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom tega zakona, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena;

5.     navedbi, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;

6.     stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;

7.     stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena tega zakona, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona;

8.     neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena tega zakona nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;

9.     obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja;

10.  minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;

11.  možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno;

12.  obstoju pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik na zahtevo podjetja, če je to potrebno.

Prejšnji odstavek se uporablja tudi za pogodbe o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, daljinskega ogrevanja ali digitalne vsebine, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu podatkov.

Pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali pogodbi, ki vključuje naročnino, končna cena vsebuje skupne stroške za obračunsko obdobje. Če se taki stroški zaračunavajo po nespremenljivi obrestni meri, skupna cena vsebuje tudi skupne mesečne stroške. Kadar skupnih stroškov ni mogoče vnaprej izračunati, podjetje navede način izračuna cene.

Pri prodaji na javni dražbi se podatki o podjetju iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena ter 2. točke prvega odstavka 25.b člena nadomestijo s podatki dražitelja.

Informacije iz prvega odstavka tega člena so sestavni del pogodbe in se lahko naknadno spremenijo le z izrecnim soglasjem pogodbenih strank.

Informacije iz 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena lahko podjetje zagotovi potrošniku na obrazcu iz devetega odstavka tega člena. Šteje se, da podjetje potrošniku zagotovi informacije iz 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena, če pravilno izpolni obrazec iz devetega odstavka tega člena in ga posreduje potrošniku.

Če podjetje potrošniku ne posreduje informacij o dodatnih stroških iz 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena, tretjega odstavka tega člena ter 4. točke prvega odstavka 25.b člena tega zakona, jih potrošnik ni dolžan plačati.

Dokazno breme glede izpolnjevanja obveznosti podjetja v zvezi z obveščanjem potrošnika nosi podjetje.

Obliko in vsebino obrazca z informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, s pravilnikom predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.

Obrazec

Priloga 1: Obrazec z informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe (Obr. IOP)

Priloga 2: Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe (Obr. OP)

43.č člen

Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, podjetje pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu, če se potrošnik s tem strinja, v enostavnem in razumljivem jeziku zagotovi čitljive informacije iz prvega odstavka 43.b člena tega zakona.

Podjetje potrošniku posreduje izvod podpisane pogodbe ali potrdilo o sklenjeni pogodbi na papirju ali, če se potrošnik s tem strinja, na drugem trajnem nosilcu, vključno s potrdilom o predhodnem izrecnem soglasju glede začetka opravljanja storitev in privolitvijo potrošnika v skladu s 13. točko petega odstavka 43.č člena tega zakona, če je to potrebno.

Podjetje lahko začne z opravljanjem storitev ali dobavo vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, ali daljinskega ogrevanja v odstopnem roku iz 43.č člena tega zakona na podlagi izrecne zahteve potrošnika na trajnem nosilcu podatkov. 

43.d člen

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:

-       izpolnjevanja pogodbe ali

-       sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega zakona. 

Stvarna napaka

37.člen

(1) Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

(2) Napaka je stvarna:

1.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

2.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

3.     če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

4.     če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

(3) Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

(4) Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37a. člen

(1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

(2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

(3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37b. člen

(1) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

(2) Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

(3) Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37c. člen

(1) Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

-       odpravi napako na blagu ali

-       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

-       vrne plačani znesek.

(2) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

37č. člen

(1) Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom.

(2) Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

Reševanje sporov

32. člen

(obveščanje potrošnikov s strani ponudnikov)

(1) Ponudnik pred sklenitvijo pogodbe na svoji spletni strani in v splošnih pogojih poslovanja, če jih ima, jasno, enostavno in razumljivo seznani potrošnika, katerega izvajalca IRPS priznava kot pristojnega za reševanje spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom. Ponudnik objavi vsaj firmo, elektronski naslov in telefonsko številko priznanega izvajalca IRPS oziroma izvajalcev IRPS. Če ponudnik nima spletne strani in splošnih pogojev poslovanja, objavi podatke o priznanem izvajalcu IRPS iz prejšnjega stavka na drug primeren način.

(2) Kadar se potrošnik s pritožbo obrne neposredno na ponudnika in pritožbi ni ugodeno z notranjimi postopki ponudnika za reševanje pritožb, mu ponudnik pošlje informacijo iz prejšnjega odstavka na trajnem nosilcu podatkov skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe.

(3) Ponudnik, ki ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom, potrošnika na to posebej opozori na svoji spletni strani in v splošnih pogojih poslovanja, ali na drug primeren način, če nima spletne strani in splošnih pogojev poslovanja.

(4) Ponudniki, ki se ukvarjajo s spletno prodajo ali spletnimi storitvami, na svoji spletni strani objavijo elektronsko povezavo na platformo za SRPS.

Povezava: Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS)

Opomba:  Vse morebitne spore poskušamo rešiti po mirni in sporazumni poti. V primeru, da spora ni mogoče izvensodno rešiti, se zadeva preda na pristojno sodišče.


Spletno reševanje sporov

Evropska komisija je  predstavila novo platformo, ki bo potrošnikom in trgovcem pomagala pri spletnem reševanju sporov v zvezi z nakupi na spletu.

Platforma za spletno reševanje sporov je enotna vstopna točka, ki potrošnikom in trgovcem v EU omogoča reševanje sporov v zvezi z domačimi in čezmejnimi spletnimi nakupi. Prek nje se spori posredujejo nacionalnim organom za alternativno reševanje sporov, ki so povezani s platformo ter so jih države članice izbrale v skladu z merili kakovosti in jih priglasile Komisiji.

Spletno reševanje sporov - povezava: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_16_297


Informacije v zvezi z reklamacijami

Na telefonski številki 02 82 18 391 vsak dan od 7. do 19. ure, v soboto od 7. do 13. ure. 

Elektronski naslov za reklamacije: reklamacije@interdiskont.si.

V času trajanja Uredbe glede Covid-19, ki jo je sprejela vlada RS, smo dosegljivi od ponedeljka do petka od 8. -13. ure (02 82 18 391).


Ta teden pri vas
Vir pri Domžalah
Tolmin
KARTICA UGODNOSTI

S kartico ugodnosti kupujte ceneje!

Copyright © 2008-2019 Inter diskont d.o.o.. Vse pravice pridržane.