INTERDISKONT
21.05.18

Pravila in pogoji nagradne igre Osvoji skuter in uživaj poletje!


Velika nagradna igra 

Osvoji skuter in uživaj poletje!

Za vas smo pripravili več možnosti sodelovanja v nagradni igri.

Z nakupom: za vsakih 30 eur enkratnega nakupa – enkrat sodelovanje v  nagradni igri (npr. 60€ nakupa - 2x, itd).

Brez nakupa: izpolnjen nagradni kupon na prodajnem mestu ali se prijavite na e-novice. 
Prijavite se lahko tukaj: http://www.interdiskont.si/novice-in-novosti/e-obvestila.aspx 


Če sodelujete s kuponom, vas prosimo, da nanj vpišete vse zahtevane podatke in ga oddate
na enem izmed prodajnih mest Inter Diskont :
- trgovina Ravne na Koroškem (Partizanska 15),
- BTC Ljubljana (Hala 10, severni vhod),
- BTC Novo mesto (Dvorana A, Ljubljanska 27),
- BTC City Murska Sobota (Nemčavci 1),
- terenske prodajalne po Sloveniji 
(https://www.interdiskont.si/na-terenu.aspx).Pravila in pogoji nagradne igre Inter diskont » OSVOJI SKUTER IN UŽIVAJ POLETJE« 


1. člen 
Organizator nagradne igre »Velika nagradna igra Inter diskont« (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Inter diskont d. o. o., ​Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem (v nadaljevanju organizator). 

2. člen 
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil: 1 x skuter Peugeot Kisbee 4Z (euro 4) v tržni vrednosti 1349 eur in 10 x vrednostni bon Inter diskont za 30 eur. Vsi zneski vključujejo DDV. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali je prenesti na tretjo osebo. 

3. člen 
Nagradna igra poteka od 29. 5. 2018 do 14. 7. 2018. 

4. člen 
Pogoji sodelovanja 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre pristopijo k sodelovanju na enega (ali oba) izmed načinov: 

Z nakupom: 
 - pri nakupu v fizičnih prodajalnah podjetja Inter diskont: Kupec za vsakih 30 eur enkratnega nakupa v trgovini na Ravnah na Koroškem (Partizanska 15), v prodajalnah v BTC Ljubljana (Hala 10, severni vhod), BTC Novo mesto (Dvorana A, Ljubljanska 27) in BTC City Murska Sobota (Nemčavci 1) ali v terenskih prodajalnah (seznam terenskih prodajaln na https://www.interdiskont.si/na-terenu.aspx) pridobi en (1) kupon iz blagajne (oz. 60 eur – 2 kupona, 90 eur – 3 kupone itd.). Pri nakupu mora predložiti kartico ugodnosti Inter diskont oz. jo pred zaključkom nakupa pridobiti na prodajnem mestu. Na kuponu s podpisom potrdi, da želi sodelovati v nagradni igri in da se strinja s pravili in pogoji nagradne igre. 
 - pri nakupu v spletni prodajalni podjetja Inter diskont ( www.interdiskont.si ): Kupec za vsakih 30 eur enkratnega nakupa enkrat sodeluje v nagradni igri (oz. za 60 eur 2 krat, za 90 eur 3 krat itd.). K upec s kljukico potrdi, da želi sodelovati v nagradni igri in da se strinja s pravili in pogoji nagradne igre. 
 Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom kuponov , pridobljenih z nakupom. 

Brez nakupa: 
 Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da: 
- posameznik na nagradni kupon, ki ga dobi v trgovini na Ravnah na Koroškem (Partizanska 15), v prodajalnah v BTC Ljubljana (Hala 10, severni vhod), BTC Novo mesto (Dvorana A, Ljubljanska 27) in BTC City Murska Sobota (Nemčavci 1) ali v terenskih prodajalnah (seznam terenskih prodajaln na https://www.interdiskont.si/na-terenu.aspx), vpiše vse zahtevane podatke in ga odda na enem izmed zgoraj naštetih prodajnih mest 
 - se na spletni strani https://www.interdiskont.si/novice-in-novosti/e-obvestila.aspx prijavi na e-novice. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri s pravilno izpolnjenim kuponom oz. enim e-naslovom sodeluje enkrat. 

5. člen 
Udeleženci nagradne igre 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 
V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim v družbi Inter diskont, njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom, zaposlenim družb, povezanih z družbo Inter diskont kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. 
Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado, ne glede na vrsto nagrade. 
Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri. Udeleženec nagradne igre izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je kršil pravila sodelovanja v nagradni igri, ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pogoji in pravili ali jih ni izpolnil pravočasno. 

6. člen 
Žreb nagrad 
Žrebanje za glavno nagrado bo izvedeno v roku 10 delovnih dni po izteku nagradne igre na sedežu podjetja Inter diskont d. o. o, Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem. Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja in nagrajencih. 
Žrebanje za nagrade bo potekalo med vsemi sodelujočimi, ki so oddali v celoti izpolnjene nagradne kupone, se strinjali s pravili in pogoji nagradne igre in potrdili, da želijo sodelovati v nagradni igri. Organizator bo v okviru te nagradne igre izžrebal 11 nagrajencev. Pogoj za nagrado so vpisani vsi zahtevani podatki. Za glavno nagrado bo organizator poleg glavnega nagrajenca izžrebal tudi 3 rezervne nagrajence, ki si zaporedno sledijo in so upravičeni do prevzema nagrade, v kolikor njihov predhodni nagrajenec le-te ne bo prevzel v postavljenem roku. Za preostale nagrade rezervni nagrajenci ne bodo izžrebani. 
 V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzame le s privolitvijo starša oz. zakonitega zastopnika. 
 Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni​ na spletni strani ​www.interdiskont.si v roku 15 dni po izvedenem žrebu. 

7. člen 
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek, naslov) na spletni strani www.interdiskont.si z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma prevzema nagrade. 

8. člen 
Podjetje Inter diskont bo vsakega izžrebanca o prejeti nagradi obvestilo najpozneje v roku 5 (petih) delovnih dni po izvedenem žrebanju, in sicer z objavo na www.interdiskont.si in s pozivom izžrebancu, da na e-naslov info@interdiskont.si pošlje sporočilo s svojim imenom, priimkom in naslovom, na katerega mu bo podjetje Inter diskont poslalo nadaljnja navodila za prevzem nagrade. 
Nagrajenec mora v roku 5 (petih) delovnih dni od prejetja obvestila podjetju Inter diskont posredovati svoje podatke, v nasprotnem primeru se smatra, da je odklonil nagrado. Izpolnjene in podpisane dokumente morajo nagrajenci posredovati s priporočeno pošto na naslov Inter diskont d. o. o., Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem ali na e-naslov info@interdiskont.si najpozneje v roku 5 (petih) delovnih dni od prejema navedenih obrazcev, s pripisom »VELIKA NAGRADNA IGRA«. 
V primeru, da se izžrebanec v roku 5 (petih) delovnih dni od prejema obvestila o prejemu nagrade ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje nagradi. 
Po prejemu popolnih podatkov bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 10 (desetih) delovnih dni oziroma predana osebno (nagrada 1). Organizator ne prevzema morebitnih stroškov (npr. potnih), ki bi nastali s samim prevzemom nagrade. 
V primeru, da zaradi odstopa nagrajenca od nagrade ali drugih objektivnih razlogov nagrade 1 ni možno izročiti, je do nagrade upravičen prvi naslednji po vrstnem redu žrebanja izbrani nagrajenec. Za rezervne nagrajence se uporabijo enaka pravila, kot veljajo za glavnega nagrajenca. Pri ostalih nagradah v tem primeru nagrada ni izročena in je organizator ne podeli. 

9. člen 
V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. V primeru, da organizator v posameznem primeru ugotovi zlorabo pri načinu sodelovanja v nagradni igri, bo organizator take sodelujoče izločil iz sodelovanja v nagradni igri. 

10. člen 
Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da organizatorju nagradne igre dovoli uporabo svojih osebnih podatkov za namene nagradne igre, za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade in načinu prevzema le-te in za namene izvajanja neposrednega trženja. Udeleženec nagradne igre lahko kadar koli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, in sicer z zahtevo, poslano pisno na naslov Inter diskont, Partizanska 15, 2390 Ravne. 
Organizator bo v tem primeru kupon udeleženca odstranil in uničil skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. S spletno oddajo kupona z vsemi zgoraj navedenimi podatki se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani organizatorja nagradne igre za zgoraj navedene namene. Udeleženec nagradne igre se izrecno strinja in soglaša z objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na spletni strani www.interdiskont.si, v kolikor bo prejemnik nagrade. 
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov so jim zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Organizator hrani kupone nagrajencev v zvezi z obračunom in izplačilom akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev nagradne igre, ki jih bo objavil na spletni strani www.interdiskont.si. 

11. člen 
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Slovenj Gradcu. 

Ravne na Koroškem, 
Organizator: INTER DISKONT d.o.o.
Ta teden pri vas
Trbovlje
Idrija
KARTICA UGODNOSTI

S kartico ugodnosti kupujte ceneje!

Copyright © 2008-2019 Inter diskont d.o.o.. Vse pravice pridržane.